Formulaire C.S.M.S.

Een Spiller deen sëch verletzt, muss dëst Formular onbedingt vum Dokter ausfëllen lossen an dem Secrétaire vum Club innerhalb vun 40 Deeg zoukommen lossen!Ass daat nët gemeet, kënnt den Club fir keng weider folgend Fraisen wei z.B. Kiné ob.

Ein Spieler, der sich verletzt und zum Arzt muss, muss unbedingt dieses Formular von seinem Arzt ausfüllen lassen und dem Sekretär des Clubs innerhalb von 40 Tagen zukommen lassen!Wird dem keine Folge geleistet, übernimmt der Verein keine weiteren Folgekosten wie z.b. Kiné usw.

Un joueur blessé qui doit se rendre chez le médecin doit faire remplir ce formulaire par son médecin et l’envoyer au secrétaire du club dans les 40 jours!
Si cela n’est pas suivi, l’association n’assumera aucun coût de suivi, par ex. kiné etc.

Formulaire C.S.M.S. PDF