post

Ball vum Match Useldeng – Ell

Den Ball vum Championnats Match Useldeng – Ell den 20.10.19 gouf gestëft vum Guy Reckinger „AM SCHLASS vun Iewerleng“.
E groussen Merci fir desen Geste.